امروز: چهار شنبه 05 تیر ماه 1398 ساعت: 

ضوابط و استانداردهاي بخش زنان و زايمان و نوزادان با اقتباس از استانداردهاي بين المللي و معتبر

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 7/4/2014 12:26:15 PMتعداد برگ: 450 صفحه پی دی اف قیمت: 5000

دریافت لینک دانلود 50 مگابایتی بلافاصله
VI - مقدمه
١ ( ) -
- ابعاد فضاهاي اصلي و پشتيباني ٣١
)
( ) (
٣٥
١- فضاي انتظار همراهان ٣۷
٢- اتاق معاينه بيمار ٤۲
٣- پذيرش بخش( ايستگاه پرستاري ) ۴۷
٤- آماده سازي بيمار ٥۳
٥- اتاق درد ۵۸
٦- زايمان ۶۴
٧- ريكاوري ٧۰
٨- اتاق كار تمييز ۷۶
٩- اتاق كار كثيف ۸۱
١٠ - انبار زباله ۸٦
١١ - رختكن پرسنل ۹۱
١٢ - استراحت پرسنل مرد ۹۷
١٣ - استراحت پرسنل زن ۹۷
١٤ - طي شور ١۰۳
١٥ - انبار استريل بخش ١۰۸
١٦ - اتاق كنفرانس ١۱۲
١٧ - تجهيزات عمومي بخش ١۱۷
١٨ - انبار دارو ١۲۲
١٩ - اسكراب ١۲۷
٢٠ - اتاق استريل سريع ( انبار استريل ) ١۳۲
III
٢١ - انبار كپسول گاز طبي ١۳۸
٢٢ - اتاق آناليز گاز خون ١۴۳
٢٣ - اتاق ماماي كشيك ١۴۸
٢٤ - اتاق پزشك ١۵٣
٢٥ - اتاق احياء نوزاد ١۵۸
٢٦ - اتاق كار بيهوشي ١۶۳
١۶۷ LDR -٢٧
١۷۴ LDRP -٢٨
٢٩ - اتاق سزارين ۱۸۱
) -
( ) (
۱۸۸
۱۸۹ NICU ١- اتاق
٢- اتاق مراقبتهاي سطح اول ۱۹۵
٣- اتاق مراقبتهاي سطح دوم ٢۰۴
٤- اتاق استراحت والدين ٢۰۹
٥- ايستگاه پرستاري ٢۱۳
٦- اتاق كار تمييز ٢۱۸
٧- اتاق كار كثيف ٢۲۴
٨- اتاق آماده سازي شير ٢۲۹
٩- اتاق تجهيزات ٢۳۴
١٠ - تي شور ٢۴۰
١١ - رختكن پرسنل ٢۴۵
١٢ - اتاق شيردهي ٢۵۱
١٣ - اتاق استراحت پرسنل ٢۵۶
١٤ - اتاق ظهور فيلم ٢۶۲
١٥ -اطاق پزشك ٢۶۶
١٦ -آناليز گازهاي خون ۲۷۱
- فصل چهارم ( نور ، سقف ، رنگ و پريز ) ۲۷۶
- فصل پنجم ( تهويه و هواسازها در بيمارستان ) ۲۸۰
IV
- فصل ششم ( جزئيات اجرائي در ساختمان ) ۲۹۸
- فصل هفتم(مصالح ساختماني و نازك كاري) ٣۰۶
- فصل هشتم ( گازهاي طبي ) ٣۱۵
- فصل نهم ( تجهيزات بخش زنان ) ٣۲۶
- فصل دهم ( تجهيزات بخش نوزادان ) ۳۹۶
- فصل يازدهم ( قفسه بندي ) ٤۲۳
- فصل دوازدهم ( حداكثر سطح انتقال صدا ) ٤۳۶
- فصل سيزدهم (كف در اطاق عمل) ٤۳۸
- مراجع و مآخذ