امروز: چهار شنبه 05 تیر ماه 1398 ساعت: 

پاورپوینت کاربری فضای سبز

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 8/4/2014 7:11:06 PMتعداد برگ: 22قیمت: 2500

کاربری فضای سبز
 
فهرست عناوین
تعریف کاربری و انواع آن در سطوح مختلف
معیارهای مکان گزینی کاربری در سطوح مختلف
سازگاری
وابستگی
ظرفیت
شعاع دسترسی
نحوه دسترسی به شریان ها
مولفه های ارزیابی میزان کاربری در سطوح مختلف
سرانه (استاندارد جهانی , متداول در طرح های شهری و ... )
حداقل مساحت
تراکم ساختمانی نسبی
میزان فضای باز مورد نیاز
محدودیت تعداد طبقات
..........................................
کاربری فضای سبز
1.تعرف کاربری و انواع آن در سطوح مختلف:
1.کاربریهایی در مقیاس فراشهری(اعم از:جهانی، ملی یا منطقه ای)
2. کاربری هایی در مقیاس ناحیه ای یا حوزه شهری
3.کاربری در مقیاس شهری
4.کاربریهایی در مقیاس محله های شهر
کاربری فضای سبز:
2.معیارهای مکان گزینی کاربری در سطوح مختلف:
سازگاری
وابستگی
ظرفیت
شعاع دسترسی
نحوه دسترسی به شریانها
معیارهای مکان یابی و مطلوبیت در کاربری های شهری
مولفه های ارزیابی میزان کاربری در سطوح مختلف
1.سرانه (استاندارد جهانی , متداول در طرح های شهری و ...)
2.حداقل مساحت
3.تراکم ساختمانی نسبی
4.میزان فضای باز مورد نیاز
5.محدودیت تعداد طبقات
سرانه
بررسی شعاع عملکرد و تعداد طبقات و نحوه دسترسی به شریان ها در پارک شهر
سلسله مراتب سترسی به خدمات شهری(مسافت,زمان و ...)
میزان وابستگی فضای سبز با سایر کاربری ها
بوستان ناحیه ای(درمقیاس ناحیه)
بوستان محله ای(درمقیاس محله)
بوستان کودک(درمقیاس کوی)
منابع