امروز: چهار شنبه 05 تیر ماه 1398 ساعت: 

پاورپوینت کاربرد گیاهان در منظر سازی شهری

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 8/4/2014 7:34:34 PMتعداد برگ: 62قیمت: 5000

 
کاربرد  گیاهان در منظر سازی شهری
 
فهرست مطالب
 چکیده
 کلمات کلیدی : گیاه ، طراحی منظر ، محیط
 طرح مساله
 ضرورت مساله
قابلیتهای گیاهان در منظرسازی
 1.فرم
 2.بافت
 3.رنگ
 قابلیتهای گیاهان در برآوردن عملکردی
برخی استفاده های عملکردی از گیاهان عبارتند از:
 کنترل اقلیم
 کنترل حرکت
 کنترل بصری
 افزایش کیفیت زیست محیطی
 کاربردهای گیاهی
 گیاهان معرف اقلیمی
 1.کنترل اقلیم
 2.کنترل حرکت
 3.کنترل بصری
 4.افزایش کیفیت زیست محیطی
 الف- کنترل آلودگی
 ب- کنترل صدا
 4.افزایش کیفیت زیست محیطی
 5.کنترل فرسایش و تثبیت خاک
 گیاه به طریق زیر از فرسایش جلوگیری می کند:
 جلوگیری از برخورد قطرات باران به سطح خاک
 جلوگیری از تراکم و جریان آب در مسیری باریک
 کاهش سرعت آب در شیبها
 افزایش نفوذ آب در خاک با گیاهان پوششی
 6.کاربردهای گیاهی
الف- گیاهان پوششی
ب- گیاهان صخره ای
ج- گیاهان خاص
 گیاهان پوششی
 گیاهان صخره ای
 گیاهان خاص
 اصول طراحی
خلق یک فضای سبز زیبا، بستگی به مهارت طراح در به کارگیری پنج اصل بنیادی طراحی آن دارد :
1.سادگی
2. خطوط و هماهنگی
3. تعادل
4. کانون توجه
5.تناسب
 1. سادگی
 2- خطوط و هماهنگی
 3- تعادل
- قرینه ای
- غیرقرینه ای
- دور از مرکزی
 4- کانون توجه
 5- تناسب
 جمع بندی
 جمع بندی
 نمونه های موردی : استفاده از گیاهان در طراحی منظر