امروز: چهار شنبه 05 تیر ماه 1398 ساعت: 

پاورپوینت فضای سبز و محوطه سازی و آبیاری آن

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 1/25/2015 10:42:33 PMتعداد برگ: 201 اسلایدقیمت: 10000

پاورپوینت فضای سبز و محوطه سازی و آبیاری آن
آلودگی صوتی – بررسی اهمیت موضوع
اثرات روانی آلودگی صوتی
کنترل آلودگی صوتی
گیاهان؛ مهارکننده آلودگی صوتی
نقش فضای سبز در کاهش آلودگی صوتی فرودگاهها
نیاز های اکولوژیکی :
آماده سازی خاک :
تاریخ کاشت:          
فاصله کشت:
داشت :
بیماریها و آفات  :
برداشت :
قسمت های قابل استفاده:
تعریف آبیاری
انواع آبیاری
آبیاری قطره ای: 
معایب آبیاری قطره ای: 
خاک از ديد کشاورزی:
انواع خاکها:         خاکهای آلی         خاکهای معدنی
پدولوژی
افق های خاک (Soil Horizons)
ويژگی های  ذرات خاک
کلاس بافت خاک
تعيين زمان سقوط ذرات   
جداکردن اجزای ذرات خاک
تأثير ذرات بزرگتر از 2 ميلی متر
 کاربرد بافت خاک
ساختمان خاک (Soil Structure)
انواع ساختمان در پروفيل خاک
نقش و اهميت ساختمان: 
منافذ خاک: تهويه و روابط آب در خاک
تشکيل خاکدانه های ماکروسکپی
انواع ساختمان خاک
تشريح ساختمان در پروفيل:
شکل ظاهری خاکدانه ها
الف-عوامل تشکيل خاکدانه و ساختمان
الف-عوامل دوام و پايداری خاکدانه
تعيين استحکام و پايداری خاکدانه
تقسيم بندی از لحاظ استقامت (درجه وضوح) خاکدانه
ثبات خاک (Soil Consistence)
تعيين ثبات خاک
وزن مخصوص خاک Soil Density
وزن مخصوص ظاهری Bulk Density
کاربرد وزن مخصوص ظاهری
بررسی تاير عوامل مديريتی بر ويژگی های فيزيکی خاک
سله بستن (Soil Crusting)
اهميت سله
نحوه برطرف کردن مشکلات سله
تراکم خاک
عوامل موثر بر تراکم خاک
گل خرابی (Puddling)
مديريت ساختمان خاک
تخلخل خاک (Soil porosity)
عوامل موثر بر تخلخل
نفوذپذيری خاک(Soil Permeability) هدايت آبی خاک (Soil Conductivity)
تهويه خاک
عمليات زراعی (Tillage)
کشت پذيری (Tilth)
رنگ خاگ
عوامل موثر بر رنگ خاک
درجه حرارت خاک
تعادل حرارتی خاک
دمای خاک
فصل سوم: آب در خاک
ساختمان آب
ويژگی های آب
تفاوت مولکول های آب در سطح خاک با آب خالص
پيوند هيدروژنی (Hydrogen binding)
ادهيژن (Adhesion) و کوهيژن (Cohesion)
آب کوهيژن
آب ادهيژن
آب ثقلی
آب قابل استفاده گياه (Available water)
کشش سطحی 
صعود مويينگی
مقايسه صعود مويينگی در خاک با لوله شيشه ای 
تاثير بافت خاک بر صعود مويينگی
انرژی آب در خاک (Water Potential)
نيروهای موثر بر انرژی آب در خاک
پتانسيل آب
روش های بيان سطح انرژی آب
مکش يا تنش آبی (Tension)
رابطه بين مقدار رطوبت خاک و پتانسيل آب خاک
رابطه آب-خاک-گياه
ظرفيت مزرعه (Field Capacity)
درصد پژمردگی دايم (Permanent Wilting Point)
ضريب هيگروسکپی (Hygroscopic Coefficient)
انواع آب در خاک
عوامل موثر آب قابل استفاده:
نحوه تعيين زمان آبياری؟؟
اندازه گيری رطوبت خاک
اندازه گيری رطوبت خاک روش های غير مستقيم
ظاهر خاک Soil Feel and Appearance 
نمونه برداری خاک Soil Sampling
تانسيومتر (مکش سنج) Tensiometry
مواد متخلخل Porous Blocks
نوترون متر Neutron Scattering
اندازه گيری بر اساس ثابت دی الکتريک Dielectric Constant
راهکارهای اندازه گيری:
الگوی جذب آب از پروفيل خاک
الگوی جذب آب
آب قابل استفاده در خاک
نفوذپذيری آب در خاک
حرکت آب در خاک
جريان غير اشباع
تاثير لايه های خاک بر حرکت آب
شيمی خاک