امروز: چهار شنبه 05 تیر ماه 1398 ساعت: 

معماری الماس شرق (مجتمع تجارتی در مشهد مقدس)

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 3/26/2013 11:34:28 AMتعداد برگ: 32قیمت: 3000


    مختصري دربارهي الماس شرق...يکي ازبزرگترين ساختمانهاي تجاري مشهد
    ۱  سقف تختي
    ۲  سقف گنبدي 
    الف  خرپاي قوسي
    ب  هسته مرکزي عرقچين 
    ب  عمليات نصب خرپاها
    پ  پوشش دهانه هاي بين خرپاها
    ▪ تاسيسات مکانيکي
    سقف سازه الماس شرق را ميتوان به دو قسمت تقسيم کرد
    1 سقف تختي
    2 سقف گنبدي
    الف خرپاي قوسي
    ب هسته مرکزي عرقچين
    عمليات نصب خرپاها
    پ پوشش دهانه هاي بين خرپاها

    تاسيسات مکانيکي