امروز: سه شنبه 04 تیر ماه 1398 ساعت: 

تناسبات در معماری مسکونی ایران - روش تحقیق

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 4/21/2016 9:04:57 PMتعداد برگ: 42قیمت: 4200

فهرست:
چکیده     1
فصل اول: مقدمه    2
مقدمه     3
فصل دوم: ادبیات پژوهش    5
Scale، مقیاس و تناسب    6
کاربرد مقیاس برای برهم زدن تصورات    8
استفاده از مقیاس برای بیان مفهوم    9
اصول کلاسیک معماری ایران    10
شناخت معماری سنتی ایران    22
مطالبی پیرامون تناسبات طلایی و انسانی در معماری    24
تناسب طلایی    24
تناسبات در یونان    25
تناسبات انسانی    27
پیمون در ایران    29
کن در ژاپن    30
لوکوربوزیه    31
گذری بر تاریخ شهرسازی و معماری معاصر ایران    32
فصل سوم: متدها و روش های جمع آوری اطلاعات    38
متدها و روش های جمع آوری اطلاعات    39
فصل چهارم: نتیجه گیری    40
نتیجه گیری    41
منابع و مآخذ    42