امروز: سه شنبه 04 تیر ماه 1398 ساعت: 

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل نور در معماری

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 5/18/2016 7:32:33 PMتعداد برگ: 39قیمت: 2000

•    قسمتی از متن:
نورشفافترین، نرمترین، آساترین و ارزانترین مواد ساختاری موجود در تولید کیفیت ها و اشیای مورد نیاز محیط انسانی است چیزی است که امکان شخصیت سازی و حیات بخشیندن به فعالیتهای روزمره و بازنمائی زندگی در تصورات و حالات روانی متغیر را فراهم می سازد.
نور نه تنها نقش مهمی در ارزش گذاری بر عناصر معماری دارد. بلکه یکی از عوامل مهم تعیین کنندة فضا نیز محسوب می شود نور در دگرگونی ماهیت فضایی و کالبدی تاثیری بسیار دارد.


فهرست:
مقدمه یا نتیجه گیری
تعريف:
منابع نور
تفاوت نور طبیعی و ساختگی
هماهنگی بین نور طبیعی و ساختگی
نور و بینایی
اهمیت  نور
تاثيرنور در طبيعت
نور درطبیعت
نورو بشر
استفاده از نور طبیعی در معماری سنتی ایران
نورگیر
تمرکزو تاکيد برروی سوژه به وسيله نور

هدايت کنندگی نور
پراکنده کردن وعبور غيرمستقيم نور
عبورنور به صورت روحانی
هدايت کنندگی به سمت مقصد
زيبايی در انعکاس نور
نوردرمعماری  مدرن
تادائو آندودرباره نور درمعماری می گوید
لویی کان سال(1969)
لوکوربوزیه
هاندیش کرامر
موریس لاپیدوس
نور پردازی اماکن قدیمی
به طورکلی هر اتاق به 3نوع نورپردازی نیازمند است
نورپردازی ونورمناسب
حل وابستگی شديد وضع روشنايی درون به محيط بيرون
در نور پردازی طبيعی دو عامل در نظر گرفته میشود
نور پردازی طبيعی
معماری موفقیت امیز
منابع